ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
459
เดือนที่แล้ว
555
ปีนี้
3,311
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
6,316
ไอพี ของคุณ
3.229.137.68


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม22 มิ.ย. 2563
2พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254222 มิ.ย. 2563
3พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 มิ.ย. 2563
4พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 มิ.ย. 2563
5พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255222 มิ.ย. 2563
6พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254622 มิ.ย. 2563
7พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255822 มิ.ย. 2563
8พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 254022 มิ.ย. 2563

1