ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
449
เดือนที่แล้ว
449
ปีนี้
2,278
ปีที่แล้ว
126
ทั้งหมด
2,404
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 254022 มิ.ย. 2563
2พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255822 มิ.ย. 2563
3พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254622 มิ.ย. 2563
4พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255222 มิ.ย. 2563
5พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 มิ.ย. 2563
6พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 มิ.ย. 2563
7พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254222 มิ.ย. 2563
8พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม22 มิ.ย. 2563

1