ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต

ปลัด






รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
1,090
เดือนที่แล้ว
1,071
ปีนี้
5,133
ปีที่แล้ว
6,599
ทั้งหมด
14,737
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน25 ม.ค. 2564
2ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ปลอดบุหรี่25 ม.ค. 2564
3ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ1 ธ.ค. 2563
4คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน11 ต.ค. 2563
5คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน11 ต.ค. 2563
6คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร11 ต.ค. 2563
7คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร11 ต.ค. 2563
8คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด11 ต.ค. 2563
9ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
10ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 ส.ค. 2563
11ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 ส.ค. 2563
12ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 ส.ค. 2563
13ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง16 ก.ค. 2563
14ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ16 ก.ค. 2563
15ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน16 ก.ค. 2563
16ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน16 ก.ค. 2563
17ปรกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2562
18ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 ต.ค. 2562
19ข้อบังคับ เรื่อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน พ.ศ. 25621 ต.ค. 2562
20ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง2 ต.ค. 2561

12  >> >|