ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
459
เดือนที่แล้ว
555
ปีนี้
3,311
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
6,316
ไอพี ของคุณ
3.229.137.68


ท้องถิ่นสัญจร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 
เวลา 13.30 น.  นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานการประชุมท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายวิรัช พินเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสภาพทั่วไปและปัญหาของตำบล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน และพนักงาน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน ระเบียบ ข้อกฎหมาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกันของส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
08 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนได้ดำเนินการทำความสะอาด อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 พฤษภาคม 2564

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ได้นำรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถกู้ชีพกู้ภัย) เข้ารับการตรวจรับรองรถและอุปกรณ์ประจำรถ ซึ่งผลการตรวจผ่านตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
05 พฤษภาคม 2564

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
09 เมษายน 2564

พิธีวางพวงมาลา วันที่ 7 เมษายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
07 เมษายน 2564

กีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน เมือวันที่ 2 เมษายน 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
02 เมษายน 2564

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้นำท้องที่ และผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบรูปรายการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวช้อง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
01 มีนาคม 2564

การเข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เรื่อง ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้นำท้องที่ และผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบรูปรายการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวช้อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหาดกำแพง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
26 มิถุนายน 2563

กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
22 มิถุนายน 2563

ชาวตำบลบ้านโคนร่วมปันสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

       ตามที่  อำเภอพิชัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดต้ังตู้ปันสุช  บริเวณสถานที่ที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม  โดยขอเชิญชวนข้าราชการ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  วัด  และประชาชนในพื้นที่  ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือส่ิงของในการดำรงชีพ  เช่น  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  น้ำดิ่ม  และสืองของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  แล้วประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนสามารถไปเลือกหยิบสิ่งของในตู้ปันสุขเท่าที่จำเป็นและตรงกันที่ต้องการ  

       ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  ได้จัดต้ังตู้ปันสุข  "ชาวตำบลบ้านโคนร่วมปันสุข" ขึ้น  ท้ังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

26 พฤษภาคม 2563

กีฬาตำบลบ้านโคนสัมพันธ์ คร้ังที่ 21 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
12 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัย  ให้กับประชาชนตำบลบ้านโคน  และนักเรียนภายในตำบลบ้านโคน

11 มีนาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)