ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
456
ปีนี้
1,518
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
4,523
ไอพี ของคุณ
44.192.27.11


กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหาดกำแพง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
26 มิถุนายน 2563

กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
22 มิถุนายน 2563

ชาวตำบลบ้านโคนร่วมปันสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

       ตามที่  อำเภอพิชัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดต้ังตู้ปันสุช  บริเวณสถานที่ที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม  โดยขอเชิญชวนข้าราชการ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  วัด  และประชาชนในพื้นที่  ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือส่ิงของในการดำรงชีพ  เช่น  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  น้ำดิ่ม  และสืองของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  แล้วประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนสามารถไปเลือกหยิบสิ่งของในตู้ปันสุขเท่าที่จำเป็นและตรงกันที่ต้องการ  

       ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  ได้จัดต้ังตู้ปันสุข  "ชาวตำบลบ้านโคนร่วมปันสุข" ขึ้น  ท้ังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

26 พฤษภาคม 2563

กีฬาตำบลบ้านโคนสัมพันธ์  คร้ังที่ 21 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
12 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัย  ให้กับประชาชนตำบลบ้านโคน  และนักเรียนภายในตำบลบ้านโคน

11 มีนาคม 2563

งานนมัสการหลวงพ่อโต  ประจำปี  2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

          ด้วยกระทรวงมหาดไทย  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพและมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชน  หน่วยงาน  และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  ได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์  จำนวน  1,708  ฉบับ  และจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์  วันที่  29  มกราคม  2563  

29 มกราคม 2563

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

เมื่อวันที่  11  มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก  สนใจในการเลื้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก  โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียนในเขตตำบลบ้านโคน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน

11 มกราคม 2563

กิจกรรมสภากาแฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2562  อำเภอพิชัย  ได้ร่วมกับส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน "สภากาแฟ"  เพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนเป็นเจ้าภาพ

02 ธันวาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

วันนี้ (12 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. อำเภอพิชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

12 สิงหาคม 2562

โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

ประมวลภาพโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย ประจำปี 2562 โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน

12 สิงหาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน

09 สิงหาคม 2562

กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศล,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น และประชาชน ประจำปี 2562 "กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดบุพพาราม ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

30 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน นำโดยท่านนายกวิรัช พินเมือง เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัีย

28 กรกฎาคม 2562

ประมวลภาพการประชุมใหญ่ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

ประมวลภาพการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของกองทุนสวัสดิการชาวบ้านตำบลบ้านโคน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน

19 กรกฎาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (40 รายการ)