ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน20 มี.ค. 2566
2นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 12 ม.ค. 2566
3คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน25 ม.ค. 2564
4ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ปลอดบุหรี่25 ม.ค. 2564
5ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ1 ธ.ค. 2563
6คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน11 ต.ค. 2563
7คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน11 ต.ค. 2563
8คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร11 ต.ค. 2563
9คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร11 ต.ค. 2563
10คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด11 ต.ค. 2563
11ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
12ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 ส.ค. 2563
13ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 ส.ค. 2563
14ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 ส.ค. 2563
15ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง16 ก.ค. 2563
16ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ16 ก.ค. 2563
17ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน16 ก.ค. 2563
18ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน16 ก.ค. 2563
19ปรกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2562
20ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 ต.ค. 2562

1 2   >>  >|