ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม22 มิ.ย. 2563
2พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254222 มิ.ย. 2563
3พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 มิ.ย. 2563
4พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 มิ.ย. 2563
5พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 255222 มิ.ย. 2563
6พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254622 มิ.ย. 2563
7พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255822 มิ.ย. 2563
8พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 254022 มิ.ย. 2563

1