ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
163
เดือนที่แล้ว
595
ปีนี้
1,050
ปีที่แล้ว
126
ทั้งหมด
1,176
ไอพี ของคุณ
54.236.59.154-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคนเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับเพิ่มเติม) 
-:- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหาดกำแพง
กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทย
ชาวตำบลบ้านโคนร่วมปันสุข
กีฬาตำบลบ้านโคนสัมพันธ์ คร้ังที่ 21 ประจำปี 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
งานนมัสการหลวงพ่อโต ประจำปี 2563ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานางจรัญ ชนิดช่องเดียวพร้อมประตูเปิด - ปิด หมู่ที่ 8 
-:- โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณเลียบถนน อต.ถ.52-036 สายดอกรัก ลงแม่น้ำน่าน 
-:- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปร่ง 
-:- โ่ครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ นานางจรัญชนิดช่องเดียวพร้อมประตูเปิด-ปิด ๑ แห่ง (ตามแบบ ทถ -5-201) 
-:- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ 52-033 สายสราญรมย์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านโคนกำหนด) 
-:- ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 52-009 สายเลียงทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย ภายในตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.กำหนด) 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองไร่เจริญบ้านนางเตือนใจ หมู่ 7 จำนวน ๑ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านโคนกำหนด) 
-:- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลงบุ่งบ้านโคน หมู่ ๒ จำนวน ๑ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านโคน กำหนด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT

ประกันสังคมกรมสรรพากร กรมบัญชีกลางคลังข่าวมหาดไทย